Header

Projecten

Wijzigen inhuur van derden en douane verplichting
Het was onze taak om de inhuur van derden procedureel vast te leggen voor de vier business units. Hierdoor kon naast een snelle selectie van de juiste persoon of bedrijf ook de fiscale (WKA) regelgeving goed geregeld worden. Hierdoor is het risico voor naheffingen door de fiscus sterk afgenomen.

Onderbrengen publieke taken bij bestuursorgaan
De stakeholders op het project stelden als voorwaarde voor het overbrengen van taken dat de burger hier geen hinder van zou ondervinden. Het serviceniveau moest minimaal gehandhaafd blijven. Wij werden gevraagd de alternatieve mogelijkheden van het uitvoeren van de publieke taak te toetsen aan de huidige uitvoering. Centraal in deze toetsing is de beleving van de burger.

Herdefini
Door een veranderende markt was het noodzakelijk dat de onderhoudsorganisatie zich ging richten op de 'core-business'. Dit hield in dat processen opnieuw gedefinieerd moesten worden en dat verantwoordelijkheden beschreven moesten zijn. Het was onze taak dit gehele proces binnen logistiek aan te sturen en te zorgen dat de organisatie 'lean' ingericht werd en klaar zou zijn voor de toekomst.

Modelleren internationale financi
Nadat onze opdrachtgever diverse fabrieken in het buitenland overgenomen had kregen wij de opdracht de bedrijfsprocessen ter plaatse te gaan toetsen aan met name de financi

Stuurgroeplid tijdens ERP implementatie technische groothandel
Voor aanvang van de ERP implementatie voorzag de directeur al problemen in het behalen van de door hem gewenste doorlooptijd. Om zeker te zijn dat er hard gewerkt werd aan de juiste delen van de implementatie werd aan ons gevraagd zitting te nemen in de stuurgroep. Hierdoor waren wij betrokken bij het project, konden we de interne projectleider ondersteunen en in het geval dit nodig was (en dat bleek uiteindelijk noodzakelijk) het opstellen van een integraal implementatie en migratieplanning.

Uitvoering migratietraject volgens PDCA filosofie
Een internationale handelsorganisatie wilde een inkoopfactuur scanningoplossing migreren en tegelijkertijd hun inkoopproces verbeteren. Het was mijn taak om een blauwdruk te maken van toekomstige (gewenste) processen aangevuld met kansen voor de organisatie. Na het opstellen van de blauwdruk waren ook de huidige problemen in kaart gebracht. Na het briefen en bijsturen van de applicatiespecialisten van de scanningoplossing heb ik met een gebruikersgroep de processen doorgetest van algemeen tot specifiek. Na een positieve evaluatie en borging van de processen (zowel administratief als uitvoerend) in de organisatie zijn de processen in gebruik genomen voor drie (internationale) BV

Kwaliteitsmanager bij ERP implementatie 'commodity trader'
Na een pakketselectie kregen wij de opdracht om de kwaliteitsbewaking te doen tijdens de implementatie van de ERP oplossing. Gezien de specifieke branchekenmerken was het noodzakelijk dat de brancheoplossing naadloos zou werken met de rest van de ERP applicatie. Met name de nog aan te passen onderdelen binnen deze brancheoplossing was voor onze opdrachtgever een 'ongrijpbaar' onderdeel. Uiteindelijk hebben wij voor onze opdrachtgever gezorgd voor duidelijkheid in planning en uitvoering waardoor het gevoel van 'een blanco cheque' uit de wereld was.

ERP implementatie bij afvalverwerkingsbedrijf
Bij een afvalverwerkingsbedrijf moest een ERP softwareondersteuning ge

Blauwdrukbeschrijving en proces ontwikkeling
Bij een logistieke dienstverlener was er behoefte aan een totaalbeeld van de processen voor het magazijn, inkomend en uitgaand transport, overslag assemblage en financieel. Met name de planning en samenhang tussen de verschillende onderdelen was een belangrijk onderdeel. Door het opstellen van de blauwdruk met daarbij de nodige adviezen kon de organisatie op eigen kracht verbeteringen doorvoeren.

Pakketselectie voor logistieke dienstverlener
Onze opdrachtgever wilde een vergelijk hebben tussen zijn eigen TMS en WMS oplossing en de mogelijkheden in de markt. Op basis van een door ons opgestelde blauwdruk hebben wij met een drietal leveranciers gesprekken gevoerd als onderdeel van de briefing. Nadat duidelijk was dat alleen een ge

Kansendocument voor logistiek dienstverlener
Onze opdrachtgever wilde graag inzicht hebben in 'projecten' die de organisatie zelf kon uitvoeren op basis van onze aanbevelingen. Wij hebben bedrijfsbreed medewerkers ge

Adviestraject optimale WMS en TMS integratie
Een logistiek dienstverlener werkte met een TMS applicatie met daaraan een WMS module gekoppeld. De integratie tussen beide oplossingen werkte op het gebied van planning niet naar wens. De opdrachten voor het magazijn vanuit het WMS konden nooit binnen de tijd uitgevoerd worden. Wij hebben de optimale werkwijze met betrekking tot planning in het TMS inzichtelijk gemaakt en die werkwijze doorgetrokken naar het WMS. Door dit inzichtelijk te maken werd snel duidelijk waar de capaciteitsproblemen binnen het WMS ontstonden.

Onderbrengen publieke taken bij bestuursorgaan
De stakeholders op het project stelden als voorwaarde voor het overbrengen van taken dat de burger hier geen hinder van zou ondervinden. Het serviceniveau moest minimaal gehandhaafd blijven. Wij werden gevraagd de alternatieve mogelijkheden van het uitvoeren van de publieke taak te toetsen aan de huidige uitvoering. Centraal in deze toetsing is de beleving van de burger.

Haalbaarheidsstudie naar capaciteit in uitvoering van indicatiestelling en advies
Na de constatering dat de NS de indicatiestelling en advies hieromtrent niet zou moeten uitvoeren kregen wij de opdracht om alternatieven te beoordelen. Het onderzoek was met name gericht op de mogelijkheden binnen 'de

Bestudering en advies omtrent kostenverantwoordelijkheid
Wij kregen van NS en V&W de opdracht om te onderzoeken of de kosten voor de uitvoering van het gehandicaptenbeleid (verhoging maatschappelijke participatie) voor rekening van NS zou moeten zijn. De opdracht was voortgekomen het voorgaande project naar uitvoering van een 'opgedragen overheidstaak aan derden'. Uiteindelijk is duidelijkheid ontstaan welke kosten van toepassing zijn en is uitgesproken dat deze kosten in beginsel behoren te worden vergoed aan de uitvoerende instantie.

Verder zoeken